بازدید مدیرعامل محترم توسعه صنایع بهشهر از شرکت زرین ذرت شاهرود