بازدید مدیرعامل محترم توسعه صنایع بهشهر از شرکت زرین ذرت شاهرود

روز دوشنبه مورخ1395/2/13 مدیرعامل محترم شرکت توسعه صنایع بهشهر از کارخانه تولیدی زرین ذرت شاهرود بازدید کرده و ضمن آن درجریان تلاش های صورت گرفته از آغاز تولید در این کارخانه ، که سالیان زیادی از تاسیسات آن نمی گذرد ، قرار گرفتند.

ایشان از تولید با کیفیت منحصربفرد محصولاتی از قبیل گلوکز، گلوتن وانواع دیگری از تولیدات بر پایه ذرت، تقدیر وتشکر بعمل آورده و بر گسترش روش های بهینه جهت بازاریابی وفروش محصولات و اتخاذ استراتژی نفوذ تاکید نمودند.

پس از بازدید ازخطوط تولید، مدیرعامل شرکت زرین ذرت ، عضوهیأت مدیره و مدیرکارخانه گزارش مبسوطی از تاریخچه ، مسائل عملیاتی ، وضعیت رقبا وبرنامه های آینده ارائه نمودند.

جناب آقای دکتر دامغانیان جوانب مختلف عملیاتی شرکت از قبیل دوره عــملیاتی ، وضعیت نقدینگی ، وضعیت تسهیلات بانکی ، وضعیت زیست محیطی ، راه های کاهش بهای تمام شده و افزایش بهره وری تولید را مورد پرسش قرار دادند و مسئولین ذیربط نیزپاسخ های مبسوطی ارائه نمودند.

مدیرعامل محترم توسعه صنایع بهشهر بر بازاریابی و توسعه فروش به ویژه فروش صادراتی تاکید داشتند. مضافاً سرپرست محترم بانک ملی استان سمنان به همراه معاونینشان درجلسه حضور داشتند و مقررگردید شرکت زرین ذرت نیز بتواند از ظرفیت تسهیلات ارزان قیمت بانک ملی استفاده نماید.

بازدید مدیرعامل محترم توسعه صنایع بهشهر از شرکت زرین ذرت شاهرود