نشاسته ذرت زرین ذرت

توضیحات

نشاسته پلیمری از ملکولهای D-گلوکز است که به صورت دانه های جدا از هم یا گرانول در بافتهای گیاهی وجود دارد و قطر آنها 2 تا 100 میکرون متغیر میباشد. گرانولهای نشاسته از نظر شکل ممکن است به صورت کروی بیضوی و یا چند وجهی باشند که با میکروسکوپ قابل بررسی هستند. مهمترین منیع تهیه نشاسته، ذرت میباشد.

نشاسته ذرت زرین ذرت