پوسته ذرت زرین ذرت

پوسته ذرت

توضیحات

پوسته ذرت، غشای خارجی ذرت است که منبع غنی فیبر و پروتئین می باشد.